Bérmálás Hargitafürdőn

Az erdélyi vagy gyulafehérvári főegyházmegyében a bérmálás kiszolgáltatása ünnepélyesen történik a bérmaút keretében. Az egyházmegye nagyságára való tekintettel a Főpásztor öt évenként járja be az egyházmegye minden plébániáját, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. A bérmálás az egész egyházközség ünnepe. A felnőttek számára jó alkalom a bérmálásban kapott kegyelmek megújítására, az egyházközség számára pedig püspöki vizitáció (látogatás), amikor a püspök számba veszi az egyházközséget.

Nálunk idén, május 21-én de. 10 órakor lesz a bérmálás.

A bérmálás alkalom a bérmálkozók és hívek számára, hogy találkozzanak a Főpásztorral. A Főpásztor a bérmálás szentségének a rendes kiszolgáltatója, a papok csak segítik, vagy helyettesítik ezen feladatában, szükség esetén. A Főpásztor az egész egyházmegye Krisztus által megbízott lelkipásztora, az egyházmegyei lelkipásztorkodás felelős irányítója, ami liturgikus jelvényeiben is kifejezésre jut.

 

SÜVEG (mitra): a püspöki méltóságot jelképezi.

PÁSZTORBOT: a Jó Pásztorra emlékeztet és a püspöki hatalmat szimbolizálja. Régen a bírák viselték, bíráskodás közben.

MELLKERESZT: Krisztusra emlékezteti a Főpásztort, hogy mindent Krisztus szellemében kell tennie.

GYŰRŰ: az egyházmegyéhez való hűségre figyelmezteti a püspököt

Az evangélium után a plébános a következő szöveg mintája szerint bemutatja a bérmálandókat a püspöknek.

Főtisztelendő Püspök Atya! Mint az XY … egyházközség lelkipásztora bemutatom … hívemet (és a más plébániákból ide bérmálkozni jött híveket, összesen … hívőt), akik előkészültek a bérmálkozásra, és a szentség kiszolgáltatását kérik.

a püspök homiliája után, következik a keresztségi ígéret megújítása és még három ígéret letétele az alábbi módon:

Püspök: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadalmat. Idézzétek emlékezetbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottatok, illetve, amelyet szüleitek és keresztszüleitek vallottak meg egykor az Egyházzal egységben. Feleljetek együtt arra mindnyájan, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:

Püspök: Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?

Bérmálandók: Ellene mondunk!

Püspök: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Bérmálandók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Bérmálandók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, mint Pünkösdkor az apostolok részesültek?

Bérmálandók: Hiszünk!

Püspök: Hiszitek-e a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet?

Bérmálandók: Hisszük!

A püspök a hitvallást elfogadja ezekkel a szavakkal:

Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Bérmálandók és hívek együtt válaszolnak: Ámen!

Püspök: Beveszek még tőletek az egész keresztény élet vállalására vonatkozó három ígéretet: Ígéritek-e, hogy a katolikus szent hitet mindenkor hűségesen megtartjátok és attól semmi csábításra, avagy földi érdekből el nem pártoltok?

Bérmálandók: Ígérjük!

Püspök: Ígéritek-e, hogy majdan házasságotokat Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint kötitek, hogy családotokat, gyermekeiteket katolikus szellemben nevelitek?

Bérmálandók: Ígérjük!

Püspök: Ígéritek-e, hogy a katolikus keresztény elvekhez mindenben és mindenkor hűségesek maradtok, hogy a közéletben is mindenkor Isten törvényeinek és az Egyház tanításának szellemében dolgoztok?

Bérmálandók: Ígérjük!

Püspök: Most a szülőkhöz, bérmaszülőkhöz fordulok:

1. Szülők és bérmaszülők! Ígéritek-e, hogy gyermekeiteket szóval és példával segítitek, hogy az elhangzott fogadásaiknak megfelelően mindig keresztény módon éljenek és viselkedjenek?

Szülők és bérmaszülők: Ígérjük!

Püspök: Most pedig az összes már megbérmáltakhoz fordulok. A mostani bérmálás emlékezteti őket egykor tett fogadásaikra és felelősségükre, hogy a bérmálkozókat maguk közé befogadják és a keresztény életben segítsék!

2. Akarjátok-e bérmálásotok kegyelmeit magatokban feléleszteni és ígéreteiteket hűségesen megtartani?

Megbérmáltak: Akarjuk!

Püspök: 3. Ígéritek-e, hogy a bérmálkozókat az egyházközségi életbe magatok közé befogadjátok és őket, mint nagyobb testvérek a keresztény életben segítitek?

Megbérmáltak: Ígérjük!

Püspök: Erősítsen meg benneteket a Szentlélek Isten hét ajándékával, hogy keresztségi fogadalmaitokat és ezen ünnepélyes ígéreteiteket hűségesen megtartsátok.

Miután a püspök imádságban lehívja a Szentlelket, krizmával megkeni a bérmálkozókat, akiket a helynek megfelelően felállítanak a templomban vagy a templomon kívül.

A püspök szavaira: Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!,

A megbérmált feleli: Ámen.

Majd a püspök szavaira: Béke veled!,

Feleli: És a te lelkeddel.

Tanítsuk meg a bérmaszülőket is, hogy a krizmával való megkenés alatt jobb kezüket a bérmagyermek jobb vállára tegyék fel, így fejezve ki bérmaszülői kötelességük vállalását.