CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ

„Legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38)
A zarándokok motivációi különbözőek, de a hívó szó azonos valamennyi zarándok
szívében. A ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy újra
felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal könnyebb a
helyváltoztatás, könnyebben eljutunk akár távolabbi kegyhelyekre is. Így a zarándoklat ma élő
tradíció, amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki útra kel, találkozzon Istennel. Ezért nem
véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbbek a kegyhelyek, a búcsújáróhelyek. A ma embere
érzi, hogy szüksége van arra a lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt élhet át. A
zarándoklatnak megvan a maga ritmusa, hagyománya, ami találkozik a 21. század modern
emberének az igényével. Nem lenne helyes, ha a búcsújárást az idős generáció vallásos
gyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos fiatal is imádkozik, énekel,
válaszolva a hívó szóra.
Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódust a Fiatalok, a hit és a
hivatástisztázás témában hirdette ki. A világegyház szándékához kapcsolódva a Gyulafehérvári
Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezi meg.
Ennek a pasztorális évnek az elmélyítésében akar segítséget nyújtani 2018-ban a
csíksomlyói kegyhely is. Az év mottója a fiatal Boldogságos Szűzanya válasza az angyal
kérésére, Isten üzenetére: „Legyen nekem a Te igéd szerint.” (Lk 1,38) Valószínű, hogy a fiatal
Mária is tervezett, kutatta, hogy hogyan fog folytatódni az élete, a fiatalsága miben fog
kibontakozni. Amikor az angyal hírül adja neki az üzenetet, hogy „az Isten kiválasztott téged, és
gyermeket fogansz”, akkor ő igent mond a hivatására.
Nagyon jól tudjuk, fiatalnak lenni soha nem volt könnyű, hiszen mindig ott vannak a
komoly nehézségek a felnőtté válás folyamatában. Az akart vagy akaratlan változások, a belső és
külső elvárások, a szerelem, a barátság, az iskola, a munka kiválasztása mind-mind állandó
problémát, fejtörést jelentenek. Nem könnyű egyik korban sem fiatalnak lenni. Nem könnyű ma
sem, nem volt könnyű nekünk sem, de visszatekintve a családfánkra, valószínű minden kor
fiataljának megvolt a maga kihívása, kísértése, és megvolt az, hogy mit tartott szépnek, mitől
volt boldog.
A 2018-as pünkösdi búcsú legyen a fiatalok, az ifjúság búcsúja! Nagy a felelősségünk,
nagy a felelőssége mindazoknak, akikre rábízta a jó Isten a gyermekeket, hiszen a gyermek a
családban szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot teremteni, és lesi el, hogy hogyan szeretik
egymást a szülők. Megtanulja a rokoni kapcsolatokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni a
szomszédokkal, a barátokkal, és még lehetne folytatni, hogy mennyi mindent a családban sajátít
el. Majd következik az oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és mivel a keresztény ember
többletet akar adni a gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli alapokat, elküldi hittanórára,
vagyis továbbadja, rábízza az egyházra, hogy a hitben felnőtté, felelősségteljes gondolkodóvá
nevelje.
Nagy a felelősségünk a fiatalok iránt. Ezért az ifjúság évében és a csíksomlyói
pünkösdi búcsún is imádkozzunk mindannyian azért, hogy a jó Isten tegyen képessé
bennünket arra, hogy példaképek tudjunk lenni a számukra, és szeretetünkkel,
imáinkkal, életünk tanúságtételével tudjuk segíteni fiataljainkat útjukon! (Urbán Erik OFM
kegyhelyigazgató)

A pünkösdi zarándoklat liturgikus programja
• Május 18-án, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi
zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás
kezdődik.
• Május 19-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a
kegytemplomban.
A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt
kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise
helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom oltárhoz, ahol az
ünnepi búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik.
A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8
órától reggelig tartó virrasztás lesz.
• Május 20-án, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-
kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.
• Május 21-én, hétfőn pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi
sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.

Az ünnepi búcsús szentmise szónoka
Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra-i pálos
kolostor házfőnöke lesz a 2018-as ünnepi búcsús szentmise szónoka.
Marian Adam Waligóra 1966. október 2-án született a lengyelországi Jędrzejówban.
Általános iskolája elvégzése után a természet iránti szeretettől vezérelve erdészeti
középiskolában folytatta a tanulmányait Zagnańskban. Erdész szeretett volna lenni, de a
középiskola befejezését követően megváltoztatta terveit, és a hivatás hangját követve 1987-ben a
pálos rendbe lépett, ahol 1993. július 30-án tett örökfogadalmat. 1994-ig a pálos rend
szemináriumában tanult Krakkóban. 1994. június 18-án szentelték pappá Częstochowában a
Jasna Góra-i pálos kegyhelyen.
Fiatal pálos szerzetesként magyarul is tanult, amire a pálos rend magyar alapítása
indította, ugyanakkor arra is gondolt, hogy így könnyebben tarthat majd kapcsolatot a
magyarországi pálosokkal. Már ekkor komoly kapcsolatot létesített olyan személyiségekkel,
akiknek fontos szerepe volt a lengyel-magyar barátság alakításában.
Ezek az előzmények játszottak szerepet abban, hogy pappá szentelése után újmisésként
Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett közel egy éven keresztül
lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve a magyar nyelv, történelem és kultúra ismeretét, szeretetét.
Magyarországi tartózkodását követően a pálos rend központjába, a lengyelek nemzeti
kegyhelyére, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték, ahol tehetségének
köszönhetően hamar jelentős beosztásba került: a kegyhely helyettes vezetőjének nevezték ki, és
ezt a szolgálatot látta el egészen 2014-ig, amikor előbb 2014. április 16-tól a kolostor
házfőnökhelyettese, majd még ugyanebben az évben augusztus 4-től a közel 100 pálos
szerzetesből álló közösség házfőnöke lett.
Marian Adam Waligóra különös figyelmet szentel a magyar zarándokoknak, mindig
hívja, várja, és nagy szeretettel fogadja őket Częstochowában Jasna Górán, amely azon túl, hogy
Lengyelország nemzeti kegyhelye – ahogy emlegetni szokták: „Lengyelország szíve” –, a világ

egyik legjelentősebb zarándokhelye is, amelyet minden évben emberek milliói keresnek fel,
közöttük egyre növekvő számban magyarok is.
A gyakori meghívásoknak eleget téve rendszeresen látogat Magyarországra, ahol
szerteágazó lelkipásztori tevékenységet fejt ki, ugyanakkor közreműködik a magyarországi
lengyel vonatkozású eseményeken. Sokat tesz a nagy lengyel pápa, Szent II. János Pál pápa
emlékének méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.
Személyes tapasztalatai alapján ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát. Több
alkalommal járta végig a határokon túli magyar helyeket, így fordult meg többször Csíksomlyón
is. Mindenütt tanújelét adta annak, hogy a barátság nemcsak a határok közé szorított államok,
hanem a két keresztény nép között áll fenn.
Nagyon sokat tesz a lengyel–magyar barátság elmélyítéséért. Ennek a tevékenységének is
köszönhető, hogy a két nép barátságát szépen kifejező és jelképező események a lengyel és a
magyar nemzet lelki egymásra találását hordozzák.

Összeállította:
Borsodi L. László
ferences sajtóreferens